Search

Предлог на закон за правда за децата согласно европски регулативи

Владата, на предлог на Министерството за труд и социјална политика, го утврди и текстот на Предлогот на закон за правда на децата.

Се очекува, предложениот закон да допринесе кон остварување на најдобриот интерес на детето преку унапредување на правната рамка за правата на децата, како и кон унапредување на социјалната инклузија и недискриминација на децата во Република Северна Македонија.

Со законот, како што е образложено, ќе се направи усогласување со директива на Европскиот парламент за процедурални заштитни мерки за деца осомничени или обвинети во кривичната постапка и со европски директиви за утврдување минимални стандарди за правата, поддршката и заштитата на жртвите на криминал.

Треба да знаете
Последни објави