Search

ЕВН: Без струја повеќе населени места, се работи на отстранување на дефектите

Од ЕВН информираат дека во моментот без електрична енергија се повеќе делови од земјата. Оттаму додаваат дека тимовите веќе се ангажирани за непречено снабдување со електрична енергија во наведените реони.

Електрична енергија моментално нема во реоните:

Скопје:

Нова Брезница, Јаболци, Држилово, Патишка река, Горно и Долно Количани, Пагаруша, Вртекица, Палиград, Црвена Вода, Дом Китка, Алдинци, Солунска Глава, Драчевица, Цветово, студентскиот дом- КузманБардовци, дел од Визбегово, Долно и Горно Блаце до граница.Раштак, Булачани, Љуботен,Горни Крушопек и Горно Нерези 

Тетово:

Шипковица,Вејце,Бродец,Вешала,Лавце,СелцеДемир Хисар:Сопотница,Зашле,Брезово,Радово,Суво Грло, Доленци, Жван, Слоештица, Вирово, Бабин, Смилево, Стругово, Загориче, Утово, Обедник 

Битола: 

Дедебалци, Моино, Мусинци, Алинци, Арматуѓ, Рапеш, Маково, Орле, Драгожани, Лопатица, Црнеец, Ново Село, Нижеполе, Кравари, Бистрица, Брусник, Стрежево, Буково, нас. Буковски Ливади, Ореово, Могила и околина 

Прилеп:

Маркова Чешма, Поводеници, Вештачко Езеро, Над Езеро, Мермерен Комбинат, Присат, Орула Репетитори, Древен Репетитори, Манастир Св.Ѓорѓи, Асфалтна база, Ракле, и околина

Крушево:

с.Врбоец,с.Бучин,с.Милошево,с.Св.Митрани,с.Пресил,с.Воѓани,Ман.Св.Спас Велес:Теово,Оморани,Богомила, Подлес,Горно и Долно Чичево ,Крушевица и околина

Куманово:

Долно Коњаре,Речица,ул.Столе Божинов, ул.Доне Божинов,Средорек и околина 

Штип:

Дел од Централно Градско подрачје, Плуждино, Ново Село, Пребек, Железничка Станица, Младински Дом 35кв

Струмица:

Добрјци, Василево, Градошорци и околина

Гостивар:

Дебреше, Здуње, Врапчиште, Горна Бањица, Беловиште, Пожаране, Присојница, Горна и Долна Ѓоновица, Балиндол, Лакавица, Митрови Крсти, Симница Трново, Куново, Србиново, Падалиште, Железна Река, извор Вруток – Речане, Церово, Равен

Кичево:

Србица и Ново село, Бенче, Ковач, Звечан, Горно и Долно Биотуше, Кичан, Битово, Болче, Растеж, Требовље, Близанско, Здуње, Лисичани

Македонски Брод:​​​​​​

Латово, Ижиште, Пласница, Преглово, Русјаци, Ореово

Дебар:

дел од градот, Баниште, Кривци, Сулане

Струга:

Житинени, Центар Жупа, Баланци, Броштица, Горенци, Переши

Кавадарци:

Трстеник, Дебреште, Камен Дол, Манастирец, Репетитор Кавадарци, Возарци, Брушани, Дреново, Бегниште, Ресава, Дабниште 

Демир Капија:

Дуброво, Тремник, Бошјанци, Бистренци, Прждево, Бесвица, Чањево и Липа 

Кочани:

Оризари,Пресека, Припор, Костиндол, Вранинци, Усова Чешма, Крушка, Зрновци, Видовиште, Теранци 

Делчево:Вирче, Стебник, Разловци, Тработилиште, Стамер, 

Крива Паланка:

Нас.Кошари,8 ми Октомври, Дурачка Река, Станци, Бс, Калин Камен, Дренок. Градец, Габар, Огут, Метешево, Осич, Мождивњак, Баштево, дел од Конопница 

Треба да знаете
Последни објави