Search

Усвоена Националната транспортна стратегија до 2030 година

Владата денеска ја ја разгледа и усвои Националната транспортна стратегија 2018 – 2030, како оперативен стратешки документ.

Една од целите на оваа стратегија е да се подобри економската ефикасност, сигурноста и пристапноста на транспортот, влијанието врз животната средина на постојните и идните транспортни активности и да се обезбеди интеграција со другите секторски политики, како и да се развијат активности, кои се однесуваат на слабостите во транспортниот сектор на регионално и национално ниво.

Активностите да го опфаќаат периодот од 2018 до 2030 година со индикативна листа на проекти, активности и политики за реализација за периодот што го опфаќа стратегијата.

Треба да знаете
Последни објави