October 16, 2021 16:25
Скопје

5-те најважни проекти за „Најдоброто за Карпош“

Најдоброто за Карпош нуди богата програма на проекти со цел подобар, поурбан и позелен живот во општината, но клучни се 5 проекти кои им се неопходни на жителите.

  1. Изградбанакатнагаражаоколукомплексот ТЦ „Лептокарија“, созеленпаркнадгаражата

Сооваќесенадминепредизвикотсонедостигнапаркинг-просторвоовојцентрален и најфреквентенделодОпштината, односноќесерешидолгогодишниотпроблемсопаркирањетонарезидентите, но и напосетителитенаобјектитевокомплексотна ТЦ „Лептокарија“. Нудимедверешенијазаовојпредизвик:

Катнагаражанапросторотзад ТЦ „Лептокарија“ -СореализацијатанаовојпроектнесамоштоќесерешидеценискиотпроблемсопаркирањетонаавтомобилитеоколуовојцентарвосрцетонаКарпоштукуќесезбогати и хуманизирапросторотоколуобјектот.

Карпошанизаслужуваатскапоценотовремедагопоминуваатсосвоитесемејствавосвоитедомови, а недаготрошатвопотрагапоместозапаркирање. Вооваанасока, ќегииспитамеможностите и потребитеодвоведувањезонскопаркирање, носамонакритичните и високофреквентниместавоОпштината.

  1. Изградбанадвеновидетскиградинки и реконструкција/обновувањенапостојнитекапацитети

ПланирамедаизградимепоеднановадетскаградинкавозонатапокрајрекатаВардар и напросторотоколунекогашна „Алуминка“, соштозначителноќесеподобрикапацитетот и квалитетотнагрижатазанајмладитекарпошани. Тоа, предсѐ, ќезначизгрижувањенаситедечињаодпредучилишнавозрастштосеналиститеначекање, но и можностзаотворањеновиработниместа.

Новитедетскиградинкиќебидатвосогласностсонајновитестандарди, енергетскиефикасни, сомногузеленило, и соповршинизаспроведувањерекреативни и спортскиактивностинадечињатавотекотнанивниотпрестој.

Дополнително, ворамкитенаможностите и потребите, ќеизвршиме и реконструкцијанапостојнитекапацитетиводетскитеградинки, соцелподобрувањенаусловитезавработените и задечињаташтосезгриженивонив.

  1. ИзградбанаголемиотзеленпаркспротинаселбатаКарпош 4

АктивноститезареализацијанаовојзаедничкипроектсоГрадСкопје и ситејавнипретпријатијасевеќезапочнатисорасчистувањетонатеренотштобешекористенкакодивадепонија.

Нашатацел е веднашдапродолжимесореализацијатанаовојпроект, возаедничкакоординацијасоГрадСкопје, соштонаповршинаод 60.000 м2 ќесеизградиботаничкаградина и рекреативнисодржини и ќесеподобриквалитетотнаурбанотоживеењенакарпошани, но и ќепридонесезазголемувањетоназеленитеповршинивоОпштина, занајмалку 15 % докрајотна 2025 година.

Живееме и работимевовременадигитализација и брзнапредокнатехнологијата, новониеденмоментнесмеемедазаборавименаспортските и рекреативниактивности, маалскиотживот, дружбите, детскатасмеапопарковите, првитесимпатиинанекоја „нашаклупа“, пензионерскитеденовиминативодружбасопријателите и еднапартијашах, младитебрачнипаровисосвојатаприновавоколичките… ПаркотвоКарпош 4 ќебидетокмутоаместокадештоќесекојдневиетоќедобиепоинаквадимензија и кадештоќедозволимевреметодазастане, баремзаеденмиг. Карпошанигозаслужувааттоа.

  1. ОсновањеМладинскицентарвоОпштинаКарпош

Прекуреконструкција и адаптацијанабиблиотеката „Другарче“, а восоработкасоГрадотСкопје и Агенцијатазамлади и спорт, нашатецел е даосновамеМладинскиЦентарнаОпштина, кадештоситекарпошани, а особеномладите, ќеимаатможностдагозголемуваат и дагопрошируваатсвоетознаење и даразменуваатмислења и искуства.

Културниотживот е еднаодглавнитеодликинаКарпош, а библиотеката „Другарче“ будимногуспоменикајмногуминаоднас и постаритегенерации. Младитегенерациизаслужуваатдабидатделодовааприказна.

Проектотпредвидуваекстернореновирање и обнованаобјектот, и негововнатрешноуредување, зголемувањенафондотналитературазаситевозрасти, осовременувањеначиталницата, соовозможувањедигиталенпристапдоодреденалитература, заживувањенакиносалата, изградбанасензорнасобасокојаќеовозможимеинклузијанадецатасопопреченост, како и создавањеможностизареализацијанаголембројработилници, едукативни, културни и другинастани.

  1. Дисперзирање и планскахуманаурбанизацијанапросторотконЗлокуќани и Бардовци

Нашатацел е данедозволимеурбаниотхаоспредизвиканоднепланскатаурбанизација и градежнатаинвазијаштовоминатотомусеслучинаСкопједагоокупира и нашиотКарпош.

СвеснисмедекаинтересотзаживеењевоКарпош, восрцетонаСкопје, е голем и затоапрекудисперзирање и планскахуманаурбанизацијанапросторотконЗлокуќани и БардовциќеовозможименамалувањенапритисокотврзурбаниотделодОпштината, оставајќисилнопосветениназаштитатанаживотнатасредина. УрбанизацијатанаовојделодОпштината и ГрадотСкопјеќебидеизведенананачинштоќеобезбедиспречувањенацелоснатабетонизација, создавањеновизелениповршини и заштитанаживотнатасредина.

Какоделодовојмегапроектќебиде и изградбатаназеленпазарвоБардовци, којќебиденаменет, предсѐ, запроизводителитеназемјоделскитепроизводиоднашатаОпштина, коисеширокобаранинапазаритевоградот.

KissAnime: Sengoku Majin Goushougun (Movie) anime episode Full online free at https://kissanime.mx dubbed anime

TwistMoe: Human Zoo anime episode Full online free at https://twistmoe.net free anime online

Animeflix - Watch your favorite anime online FREE.

AnimeHeaven: Locke the Superman anime episode Full online free at https://animeheaven.pro animeheaveneu

GoGoAnime: Combining Squadron Mechander Robo (Dub) anime episode 29 online free at https://gogoanime.be nisekoi gogoanime