Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните депозити, при што во април таа изнесува 1,17%.

Просечната каматна стапка на вкупните кредити исто така бележи раст и изнесува 5,08%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2023/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2023_april_mk.pdf
Треба да знаете
Последни објави