November 29, 2022 05:11
Економија Македонија

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити на годишна основa, при што во август таа изнесува 4,34%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,69%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2022/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2022_avgust_mk.pdf