December 1, 2021 13:26
Скопје

Најдоброто за Карпош преку финансиска поддршка за наставниците, учество во обуки и семинари

Наставниците се клучна алка во воспитувањето и образувањето на младите генерации, кои се потенцијалните креатори и идни двигатели на општеството. Нивната мотивација и подготовка за изведување на работниот процес е клучна во спроведувањето на образовниот процес.

Нашата цел е да креираме соодветни платформи за редовна комуникација на наставниците во нашите основни училишта, која може да резултира со идентификација и последователна реализација на проекти за поддршка на нивната работа и за зголемување на квалитетот на работниот процес.

Во рамките на можностите, ние ќе обезбедуваме постојана финансиска поддршка на наставниците, за обезбедување нагледни материјали и дигитални алатки, за учество на обуки и семинари, за подготвување и поднесување апликации за грантови за реализација на проекти за унапредување на образовниот процес.

Клучниот проект за поддршка на оваа целна група е Подигање на материјално-техничката опременост на училиштата, особено во правец на дигитализацијата на образованието.

Културните работници се нашиот прозорец кон културата, магијата на уметностите, пренесувањето на трајните вредности. Нашата поддршката на оваа фела, е приоритет, а главниот инструмент односно платформа за тоа, ќе биде Општинскиот центар на културата, со библиотека и циталница.

Клучен проект за оваа целна група е реконструкција и надградба на Амфитеатарот на кејот на Вардар, кој треба да прерасне во општински културно-забавен центар на отворено.