August 14, 2022 08:43
Македонија

ДКСК и во 2022 со фокус на ефикасно функционирање на системот

 И во 2022 година фокусот на Државна комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ќе биде насочен кон ефикасно функционирање на системот согласно надлежностите утврдени во Законот за спречување корупција и судир на интереси, Законот за укажувачи и Законот за лобирање.

Билјана Ивановска, претседател на ДКСК, која на денешната седница ја образложи Предлог – програмата за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2022 година со Акционен план за нејзина реализација, нагласи дека како и досега Антикорупција ќе се раководи од начелата на законитост, интегритет, еднаквост, јавност, заштита и одговорност.

– Целите и активностите предвидени во Програмата се креирани и усогласени со Буџетот на ДКСК за 2022 година, со стратешкиот план на Комисијата за 2022-2024 година, како и со обезбедена поддршка од меѓународни донатори за поедини проекти и активности на ДКСК, рече  Ивановска.

Во програмата, информира таа, во фокусот ќе бидат и активностите за следење и оценка на спроведување на Националната стратегија за спречување корупција и судир на интереси 2021-2025 година, спроведување на процесот на антикорупциска проверка на легислативата, постапување по пријави со наводи за сомневање за корупција, следење на законитоста на финансирањето на политичките партии, спречување на корупцијата во политиката во изборниот процес, постапување по предмети за судир на интереси, забрани и ограничувања за вршење на други дејности, како и евидентирање и следење на имотната состојба на службените лица и водење регистар на избрани и именувани лица.

Претседателката на ДКСК ги наведе и активностите за спроведување прекршочни постапки во случај на постапување спротивно на одредбите од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, подготвување и утврдување на формата на Каталогот на подароци, имплементација на Законот за заштита на укажувачи, на обврските што произлегуваат од Законот за лобирање. Во програмата се и активностите за  јакнење на целокупните капацитети на ДКСК, развивање на соработката со граѓанските организации, научни институции и приватен сектор, јакнење на соработката на ДКСК на мултилатерална и на билатерална основа, поврзување и соработка со антикорупциските тела во регионот и пошироко и развивање и реализација на антикорупциски проекти.

Ивановска ги спомена и активностите за подигнување на свеста и спроведување на обуки за спречување на корупцијата и судир на интереси, а особено за јакнење на личниот и институционалниот интегритет.

Ќе се продолжи и со мониторинг и следење на ризиците согласно стратегијата за управување со ризици и регистарот на ризици на ДКСК, особено проценка на ризици од институционална корупција.

Во програмата стои и имплементација на системот за управување со квалитет и набавка на услуги за сертификација на системот за управување со квалитет согласно новите барања  на меѓународниот стандард ИСО 9001 и подготовка на Извештај за работата на ДКСК.

Програмата за работа на ДКСК е изработена имајќи ги предвид стратешките определби за целосно исполнување на нејзините надлежности, како и препораките од извештајот на ЕУ за напредокот на државата во 2021 година, на ГРЕКО од четвртиот и петтиот круг на евалуација, како и мерките и активностите предвидени во Националната стратегија за спречување корупција и судир на интереси.

На денешната седница членовите на Антикорупција реферираат за Изборните предмети.