August 10, 2022 23:18
Скопје

Во Скопје се пие добра вода

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

Секторот за санитарна контрола во периодотод22.11.2021 до 26.11.2021 зема 199 примероци за физичко-хемиска и 199 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 48 мерни места во ГрадотСкопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).